sklepik2logoemail

Odwiedziny

Dziś: 1

Miesiąc: 958

Od poczatku: 202115

ADMINISTRACJA

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Pływalnia

rezerwacje torow

 

Pływalnia czynna w godzinach 6:15-22:30 

 

Rezerwacje torów oraz niecki pod nr. tel.58 685 44 84

     

       Wejście do szatni na 15minut przed rozpoczęciem cyklu pływania.

Obiekt sportowy z homologacją przystosowany do organizacji zawodów pływackich.
Obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych.

 

“Na podstawie przedstawionych wyników badań laboratoryjnych, które spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U 2015.2016), stwierdza się, że woda basenowa z Kartuskiej Pływalni NECZK nadaje się do kąpieli.”

Kartę pływacką można uzyskać po zdaniu odpowiedniego egzaminu.

Aby ustalić termin tego egzaminu należy zgłosić się do Ratownika wodnego Kartuskiej Pływalni Neczk.

 

Pływalnia czas cyklu 40 min. + 35 min. czasu technicznego (przekroczenie czasu: 70 gr/ min.)

Bilet ulgowy dot. dzieci, młodzieży, studentów do 26 r.ż., seniorów, o. niepełnosprawne, opiekunów o. niepełnosprawnych

U nas wejścia Multisport, Medicover Sport, Fit Profit, PZU Sport

 • Bilet normalny – 23,00 zł
 • Bilet ulgowy – 17,00 zł
 • Bilet dużej rodziny*  - 16,00 zł/os
 • Bilet normalny 80 minut - 40,00 zł
 • Bilet ulgowy 80 minut – 30,00 zł
 • Bilet grupowy (od 10 osób) - 17,00 zł/os
 • Karnet normalny (10 wejść) – 190,00 zł
 • Karnet ulgowy (10 wejść) – 160,00 zł
 • Karnet normalny (10 wejść) 80 minut – 320,00 zł
 • Karnet ulgowy (10 wejść) 80 minut – 270,00 zł
 • Rezerwacja niecki basenowej – 605,00 zł
 • Rezerwacja toru – 115,00 zł

*za okazaniem dokumentu

Klienci indywidualni: W przypadku nieodwołania rezerwacji toru/niecki na 2 godz. przed jej rozpoczęciem, rezerwacja ta będzie uznana za skuteczną i zostanie wystawiona za nią faktura.

 Wejścia OPEN do 2 godzin + 35 min. czasu technicznego 
(przekroczenie: 70 gr/min.)

 • Karta open - basen+sauna+siłownia - 60zł | Karnet (10 wejść)-  500zł
 • Karta open - basen+sauna - 55zł | Karnet (10 wejść)- 470zł
 • Karta open - basen+siłownia - 35zł | Karnet (10 wejść)-  300zł
 • Karta open - siłownia+sauna - 45zł |Karnet (10 wejść)- 400zł

 Karnety są ważne 3 miesiące od dnia zakupu - po tym czasie niewykorzystane wejścia przepadają (karnety nie podlegają przedłużeniu)

 

 

Kartuska pływalnia NECZK to obiekt sportowo- rekreacyjny, który posiada w swojej ofercie 25 metrową, 6 torową nieckę basenową, siłownię oraz saunę i jacuzzi.

 

1. Kartuska Pływalnia NECZK jest obiektem sportowo-rekreacyjnym eksploatowanym przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym czynnym codziennie w godzinach od 6.00 do 22.30 zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Na pływalni może przebywać maksymalnie 40 osób podczas jednego cyklu basenowego. Na jednym torze może przebywać maksymalnie 7 osób.
4. Z pływalni korzystać mogą:
a) grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) indywidualnie – osoby umiejące pływać.
5. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzającymi niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenia dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
6. Osoby ze skłonnością do skurczów mięśni, omdleń, ataków epilepsji, chorobami układu krążenia i innymi podobnymi schorzeniami, które mogą powodować zagrożenie życia lub zdrowia w związku z korzystaniem z obiektu, mogą korzystać z pływalni jedynie pod bezpośrednią opieką i nadzorem pełnoletniego opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za podopiecznego. Powyższe osoby mają obowiązek zgłosić powyższe okoliczności pracownikom recepcji i ratownikowi. Pracownicy recepcji mogą żądać od opiekuna okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek.
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się i korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Dzieci do lat 13 legitymujące się kartą pływacką mogą przebywać na terenie pływalni bez opiekuna. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dzieci znajdujące się pod jego opieką i odpowiada za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na Pływalni według obowiązującego cennika. Pracownicy recepcji mogą żądać od dziecka lub opiekuna okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
8. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 20 osób na jedną osobę prowadzącą według ustalonego harmonogramu zajęć. Opiekun grupy pobiera paski dla całej grupy i jest rozliczany z ich ilości i stanu po skończeniu zajęć.
9. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.
10. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnię.
11. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
12. Osoby prowadzące zajęcia i opiekunowie grupy mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym.
13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia oraz ratownika.
14. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory koła ratunkowe itp.) Opiekunowie grupy są odpowiedzialni za rozliczenie wypożyczonego sprzętu i dopilnowanie zachowania porządku oraz spokoju w pomieszczeniach pływalni.
15. Istnieje możliwość odpłatnej rezerwacji torów pływackich (według obowiązującego cennika), które należy zgłaszać w recepcji obiektu. Rezerwacje będą dokonywane na podstawie kolejności zgłoszeń w następującym porządku: pierwsza rezerwacja na daną godzinę będzie dotyczyła toru skrajnego, następne rezerwacje będą wykonywane wyłącznie na bezpośrednio sąsiadujące najbliższe wolne tory.
16. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
17. Osobom nieuczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na obiekcie pływalni jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach oraz w miejscu wskazanym przez opiekuna w uzgodnieniu z ratownikiem.
18. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, biletu, a w czasie zawodów – karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.
19. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratownika.
20. Za bezpieczeństwo osób podczas zajęć na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za bezpieczeństwo i wspólne zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
21. Wszelkie skaleczenia i urazy należy zgłaszać ratownikowi.
22. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są ściśle do przestrzegania poleceń ratowników.
23. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz klapek na nogach.
24. Podczas kąpieli obowiązuje czepek kąpielowy.
25. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
26. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
c) skakania z krawędzi basenu, słupka startowego na moduły wodnego placu zabaw,
d) zabrania się przepływania pod wodnym placem zabaw,
e) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,
f) palic papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
g) hałasować,
h) wnosić własnego sprzętu służącego do pływania (aparaty tlenowe, pontony, koła),
i) wprowadzać psów i innych zwierząt.
27. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
28. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
29. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
30. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
31. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
32. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu – będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie także od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postepowania w sprawach o wykroczenia. Osobom usuniętym z terenu pływalni nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.
33. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób z grupy odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi opiekun grupy.
34. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
35. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.
36. Regulamin zatwierdzono dnia 12.08.2022 r.